TERVEZŐI GONDOLATOK A BUDAKESZI EVANGÉLIKUS TEMPLOMRÓL

 

Ahogy idősödöm, egyre nagyobb a bizonyosság bennem, hogy a keresztény gyülekezet valóságosan Krisztus teste, hiszen Krisztus élteti és Krisztusban él. Így van ez a Budakeszin élő evangélikus testvéreink közösségével is. Ígérete szerint Ő ott van közöttünk, még ha ketten, vagy hárman jövünk is össze az Ő nevében. A gyülekezet, amely befogadott, minden bizonnyal életem utolsó állomáshelye, ahol megnyugvást, szeretetet találhattam és ahol testközelből élhetem meg egy apró magból felépülő gyülekezet élő köveiből épülő templomának növekedését. Ez a növekedés vezetett el oda, hogy a gyülekezeti termünket kinőve, egyre többet gondolunk a templomépítés szükségességére. A gondolataink két és fél éve erősödtek meg, és kaptak reális esélyt a Kormányunk által kapott anyagi támogatás révén. Az Önkormányzat által felajánlott és végül megvásárolt telek a város fejlődésnek indult peremén található a temető mellett, ahol a szomszédságban két új családi házas lakótelep, iskola és uszoda is épül.
A terveket pontosan két évvel ezelőtt mutattam be a gyülekezet tagjainak Balatonszárszón tartott gyülekezeti csendesnapunk alkalmából.
Sajnálatunkra a terület jogi és szabályozási rendezése miatt az idő nagyon elhúzódott, ezért csak ez év elején tudtunk kivitelezőket felkérni ajánlatadásra. Közben a területet megszabadítottuk a vadon elhatalmasodott gyomoktól, valamint 80 m3 építési törmeléktől és szeméttől.

2017 őszén közös összefogással előkészítettük a területet az alapkő letételére. Az alapkövet 2017 november 29-én helyeztük el.

 

A két és fél év alatt az építőipari árak olyan mértékben emelkedtek, hogy a rendelkezésünkre álló pénzkeret lassan a felét sem fedezi a kivitelezők árainak, ezért a terveinket az ésszerűség határán belül csökkentettük és az időközben megalapított Templomépítő Alapítványunk gyűjtést indított. Örömömre szolgál,hogy idáig majdnem tízmillió forint gyűlt össze. Megható, hogy nem evangélikus testvérek is adakoztak. A Metodista testvérek egy böjti zenés áhítat adományait ajánlották fel és Fassang László világhírű orgonaművészünk a Deák téri evangélikus templomban ajánlott fel egy jótékonysági hangversenyt a templomunk javára.

Milyennek is álmodjuk a templomunkat?

Mint ahogy említettem a gyülekezetet Krisztus valóságos testének tartom. Emberi közösség a maga gyengeségeivel és sebezhetőségével, ami védelemre szorul. Ez a védelem csakis felülről jön a Szentlélek által. Ha a gyülekezetemre gondolok mindig egy kép jelenik meg szemem előtt.

 

 

 

 

 

 

Ez a kép a gyülekezetet jelképező forma, ami az úrvacsorai istentiszteleteken tapasztalható, amikor az egész gyülekezet kört alkot és így részesülünk az úrvacsorai ajándékokban.
Természetesen a helyünk igen szűk, ezért a kör nem is kör, hanem ellipszis. És ezt a formát akkor is megtartjuk, amikor nagyobb helyen- mint például Balatonszárszón- van lehetőségünk az úrvacsora szentségének megélésére.

Ezért ez az ellipszis forma jelenti számomra a Budakeszi Gyülekezetet. Nem véletlen, hogy a tervezett templom ellipszis alaprajzi formára épül. Esendőségünk kifejezésére a templom falait fa burkolattal terveztük, azonban a költségek csökkentése miatt erről a szándékunkról letettünk.

Tudhatjuk, hogy mindannyian, – így a kis közösségünk is – Isten óvó szeretetére és kegyelmére szorulunk, ezért a templom fölé karakteresen túlnyúló tetőt terveztünk, hogy védje a templomot a külső környezeti hatásoktól, kifejezve az isteni gondviselést. Ez a gondviselés a Szentlélek munkálkodásának köszönhető, amit a tervben a tető hasítékában végigfutó felülvilágító jelképez, hogy az onnan bejövő fény ránk vetüljön. Felülvilágító kupola nyitja meg a tetőt a keresztelő medence és a szószék felett is. A templomot lefedő tető, négyszög formát alkot sarkait pillérek tartják. A bejárati oldalon pillérsort terveztünk, melynek tengelyében a torony áll. Oldalát két égbe nyúló vasbeton fal alkotja, két égbe mutató, feltartott kézként jelzi, hogy onnan jő a segítségünk.

A tető peremét tartó 6 darab pillér az öt világrészt és a Kárpát medencét jelképezi a pilléreken az egyes földrészeken a XX. és XXI. század mártír halált halt keresztényeinek neveit kívánjuk feltüntetni, pillérenként 12-12 nevet. Ezzel a gesztussal kívánunk a jelenidők keresztény vértanúinak emléket állítani, legyenek ők bármely felekezethez tartozók is.
A templomhoz gyülekezeti épület csatlakozik. Gyülekezeti terem, ifjúsági szoba, lelkészi iroda és kiszolgáló helyiségeket terveztünk. Sajnálatunkra, – látva a nem elégséges anyagi helyzetünket – csak a legszükségesebb helyiségek megépítésére lesz az első időkben lehetőségünk.

Az egész épületegyüttes legfontosabb része mégis csak a templombelső.

A bejáraton belépve egyértelműen érzékelhető a csarnoktemplom ovális tere. A tér tengelyében az oltárhoz vezető utat padsorok szegélyezik, a bejárat és a felülvilágító sáv azonban az igehirdetés, a szószék felé irányítja a tekintetünket. A felülvilágító sáv a szószék felett nagyobb kőr alakú üveg kupolában végződik. A kupolától félkör ívben elhelyezett fa oszlopocskák futnak le az emelt szintű szószék padozatáig és vonzzák a figyelmünket az igehirdetés felé. A szószék az oltárasztallal egybeépül. Nem szószékoltár, hanem annak egy újragondolt, egymás mellé rendelt megoldása. Az oltárasztal egy hajó formájára utal, ahogy Jézus is a Genezáret taván hajóról beszélt az őt követőkhöz. Az oltárasztalnál kijelölt helye van a felolvasó tanítványnak- presbiternek. A minden vasárnapok liturgiai központja ilyen formán egy egységet alkot. A keresztelő medence az oltártér másik pontjába kerül. Ezzel a térszervezésben fontos egyensúlyt megvalósító hatásával kívántuk kifejezni az ige és az úrvacsora mellett, a keresztelés szentségének fontosságát.

Karzat nélküli csarnok templomot terveztünk , így az orgona elhelyezését is meg kellett oldanunk. A kántori szolgálat a lelkészi szolgálat mellett meghatározó az istentiszteleteinken. A kántor is a gyülekezet tagja, így közöttünk a helye. Ezért az orgonát a padsorok mellett az oldalfal közepén helyeztük el. Orgonánk az egyedüli létező valóság, hiszen 2018-ban a németországi speyeri dóm oldalkápolnájának orgonáját sikerült megvásárolnunk, lebontanunk és hazaszállítatnunk.

Hiszem, hogy könyörgésünk meghallgatásra talál és ha nem is katedrális méretű, de a speyeri dóm oldalkápolnájával azonos 100-120 fő befogadóképességű templom körül szövögetett álmunk megvalósul. Adja Isten, hogy ezt megélhessem.

Budakeszi 2019. május 1.

Benczúr László a gyülekezet felügyelője
Lovagkereszttel kitüntetett
Ybl és Príma Primssima díjas építész